OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

เล่นอย่างไรให้สนุก EP.3

1346 ครั้ง
ในเด็กปฐมวัย การเล่นคือกระบวนการเรียนรู้ของสมองที่ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการหยิบ จับ สัมผัสและการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆรอบตัว ประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับผ่านการเล่น จะเกิดเป็นวงจรการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจ ทำให้เด็กค้นพบความสามารถ ความถนัดของตนผ่านการเล่น