OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Brain-based learning (BBL) กับการพัฒนาเด็ก EP.2

1481 ครั้ง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน คือการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการด้านโครงสร้างและการทำงานของสมอง โดยมีหลักคิด 6 ประการที่สำคัญ ซึ่งถ้าเราเข้าใจในหลักการเหล่านี้ แล้วนำไปใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสม จะทำให้การเรียนรู้นั้น
ไม่ยากอีกต่อไป