OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD The Knowledge Talk : เศรษฐกิจ Digital … ความหวังและอนาคต

1565

OKMD The Knowledge Talk : เศรษฐกิจ Digital … ความหวังและอนาคต

Talk พิเศษ โดย คุณรวิศ หาญอุตสาหะ
ธุรกิจดั้งเดิมที่รอดพ้นจากการถูกทำลายโดยธุรกิจใหม่ ๆ นั้นทำได้อย่างไร หรือการจะก้าวผ่านช่วงเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงผ่านนั้น จะมีปัจจัยใดบ้างที่เราควรให้ความสำคัญ