OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Infinite and Beyond : ต่อยอดความคิดด้วยนวัตกรรม (3/3)

1189

เสวนาพิเศษ เรื่อง "INFINITY AND BEYOND: ต่อยอดความคิดด้วยนวัตกรรม"

จริงหรือไม่ที่ "ความรู้" เป็นปัจจัยสำคัญใน "การเปลี่ยนแปลง" ที่ก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน? ร่วมวิเคราะห์ทักษะและองค์ความรู้ที่ส่งเสริมให้คนไทยเป็นนักคิด นักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักผลิตนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศจากฐานรากของสังคมอย่างยั่งยืนโดยใช้โมเดล "ประเทศไทย4.0" ไปกับคุณสฤณีและคุณโตมร คนรุ่นใหม่ที่มอง "นวัตกรรม" ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนา "คนไทย" อย่างแท้จริง