OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

โครงสร้าง OKMD


โครงสร้างสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)


โครงสร้างสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)


โครงสร้างการบริหารงาน สบร.


โครงสร้างการบริหารงาน สบร.


โครงสร้างคณะกรรมการ สบร. และคณะอนุกรรมการ


โครงสร้างคณะกรรมการ สบร.โครงสร้างคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลโครงสร้างคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล