OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างจัดทำสื่อมัลติมีเดียเพื่อการถ่ายทอดแนวคิดและกระบวนการในการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นวิสาหกิจต้นแบบด้านการจัดกระบวนการการเรียนรู้
16 พฤศจิกายน 2560