OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างจัดทำชุดองค์ความรู้ขยายผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ และอาหารและถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมแก่กลุ่มเป้าหมาย
16 พฤศจิกายน 2560