OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จัดทำชุดองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพการทำงานของผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุฯ
3 พฤศจิกายน 2560