OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบคลิปวีดีโอ โครงการบริหารจัดการและพัฒนาเนื้อหาองค์ความารู้สื่อดิจิทัล
2 พฤศจิกายน 2560