OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างจัดทำสื่อองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการสร้างมหานครแห่งการเรียนรู้ผ่าน AI
12 มิถุนายน 2567