OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์ OKMD PLAYGROUND ณ โรงเรียนบ้านนาอุดม จังหวัดมุกดาหาร
7 มิถุนายน 2567