OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างจัดกิจกรรมเผยแพร่แนวคิดการเรียนรู้ผ่านการเล่น สำหรับเด็กปฐมวัย (Play-based Learning)
8 พฤษภาคม 2567