OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างผลิตรายการเผยแพร่เสียงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ (Podcast) ระยะที่ 3
20 กันยายน 2566