OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้าง Team Building งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ประจำปี 2566
9 มิถุนายน 2566