OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างผลิต digital content ของกิจกรรมเชื่อมโยงองค์ความรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์
2 มิถุนายน 2566