OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างจัดกิจกรรมสร้างการตระหนักรู้และสื่อสารเพื่อรวบรวมความคิดเห็นสาธารณะ ในประเด็นการดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ
14 กรกฎาคม 2566