OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างบริการการเดินทางไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้สาธารณะในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
9 กุมภาพันธ์ 2566