OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างผลิตและเผยแพร่คลิปองค์ความรู้ เรื่องแหล่งเรียนรู้และการสืบทอดองค์ความรู้พื้นถิ่นของประเทศ
13 ธันวาคม 2565