OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ปรับอากาศสำหรับการเดินทางสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ สบร. 5 ปี (2566-2570)
23 พฤศจิกายน 2565