OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างผลิตรายการเผยแพร่เสียงผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG
29 กันยายน 2565