OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างการพัฒนาพื้นที่สนามเด็กเล่น OKMD ตามหลักการพัฒนาสมอง ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) จังหวัดสมุทรสาคร
15 กรกฎาคม 2565