OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างจัดทำ API เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลของเครือข่ายแหล่งเรียนรู้อย่างน้อย 7 แห่ง
20 มิถุนายน 2565