OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างรวบรวมงานสังเคราะห์องค์ความรู้ ความต้องการการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุวัยต้นและคนก่อนวัยเกษียณ
2 ธันวาคม 2564