OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างจัดทำสื่อองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมที่สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
21 ธันวาคม 2564