OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาร้านหนังสือเป็นแหล่งความรู้สร้างสรรค์ From Bookstore to Creative Knowledge Center
8 ธันวาคม 2564