OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างจัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เนื้อหาองค์ความรู้ ทักษะ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและจำเป็นในศตวรรษที่ 21
27 ตุลาคม 2564