OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างรวบรวมและดำเนินการสังเคราะห์เนื้อหาองค์ความรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 จากหน่วยงานรัฐและเอกชน
9 พฤศจิกายน 2564