OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลพร้อมติดตั้ง สำหรับโครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์ของประเทศ (KnowledgePortal หรือ KP)
20 สิงหาคม 2564