OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

งานประเมินความคุ้มค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์(องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
26 มกราคม 2564