OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างผลิตเสื้อสำหรับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความสามารถตามแนวทางพหุปัญญา
21 กันยายน 2563