OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างปรับปรุงระบบเสียง ภาพ สายสัญญาณและไฟแสงสว่างภายในห้องประชุม
3 กรกฎาคม 2563