OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างพัฒนาแบบทดสอบความถนัดสำหรับเยาวชนและหลักสูตรค่ายเยาวชนตามความถนัดของผู้เรียน
5 พฤษภาคม 2563