OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างผลิตองค์ความรู้ในรูปแบบคลิปวิดีโอ การนำเทคโนโลยีมาใช้ใน การประกอบอาชีพ เรื่อง e-sports กีฬาอิเล็กทรอนิกส์
11 ตุลาคม 2561