OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้กรุงเทพ ณ สวนลุมพินี การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้กรุงเทพ ณ สวนลุมพินี
8 ตุลาคม 2561