OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างผลิตองค์ความรู้ในรูปแบบคลิปวิดีโอ เรื่องทักษะในศตวรรษที่ 21 ของการเป็น Youtuber อย่างมืออาชีพ
25 กันยายน 2561