OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

งานจ้างออกแบบและจัดทำรูปแบบและผลิตสรุปองค์ความรู้ สำหรับเผยแพร่ในรูปแบบสื่อดิจิทัล
3 เมษายน 2561