OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

งานจ้างที่ปรึกษาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและประเมินผลโครงการฯ
20 มีนาคม 2561