OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

คณะกรรมการและผู้บริหาร

ศาสตราจารย์ พิชัย สนแจ้ง

ศาสตราจารย์ พิชัย สนแจ้ง

วันที่เข้ารับตำแหน่ง 26 พฤศจิกายน 2562
วัน เดือน ปีเกิด
 • 24 เมษายน  2502
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาโท  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี   วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ชีววิทยา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประวัติการทำงาน
 • ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายสังคม
 • ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (รัฐวิสาหกิจ) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา
 • กรรมการวิชาการ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • กรรมการหอการค้า จังหวัดจันทบุรี
 • ประธานกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
 • ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา
 • กรรมการประจำสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ