OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

คณะกรรมการและผู้บริหาร

นางฐะปาณีย์ อาจารวงศ์

นางฐะปาณีย์ อาจารวงศ์

วันที่เข้ารับตำแหน่ง 26 พฤศจิกายน 2562
วัน เดือน ปีเกิด   
 • 25 สิงหาคม 2500
ประวัติการศึกษา
 • เนติบัณฑิตไทย
 • ปริญญาโท  นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี   นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งสำคัญในปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษา/กรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล)
ประวัติการทำงาน
 • 2560 ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  (ตำแหน่งเทียบเท่าปลัดกระทรวง)
 • 2555 - 2560 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
 • 2552 - 2555 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านประสานกิจการภายในประเทศ
  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • 2551 – 2552 ผู้อำนวยการสำนัก (ประเภทอำนวยการ ระดับสูง)
  สำนักประสานงานการเมือง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • 2547 – 2551 ผู้อำนวยการสำนักประสานงานการเมือง (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ แผน 9)
  สำนักประสานงานการเมือง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • 2544 – 2547 ผู้อำนวยการกลุ่มงานเลขานุการนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 • 2539 - 2544  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 งานเลขานุการ
  กลุ่มงานเลขานุการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 • 2537 - 2539  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 งานเลขานุการ
  กลุ่มงานเลขานุการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี