OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

คณะกรรมการและผู้บริหาร

นายสุวิชญ โรจนวานิช

นายสุวิชญ โรจนวานิช

วันที่เข้ารับตำแหน่ง 24 มกราคม 2562
วัน เดือน ปีเกิด   
 • 3 กรกฎาคม 2501
ประวัติการศึกษา
 • 2526 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การเงินการธนาคาร
  มหาวิทยาลัย North Texas State ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 • 2523 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งปัจจุบัน    
 • คณะกรรมการกองทุนวินาศภัย
 • ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ธ.ก.ส.
 • ประธานกรรมการ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ธ.ก.ส.
 • กรรมการ คณะกรรมสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธ.ก.ส.
 • อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ธ.ก.ส.
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประวัติการทำงาน
 • ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 | ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • กรกฎาคม 2558 – กันยายน 2560 | ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
 • ตุลาคม 2557 – กรกฎาคม 2558 | ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 • สิงหาคม 2556 – กันยายน 2557 | ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
 • พฤศจิกายน 2551 – สิงหาคม 2556 | รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
 • ตุลาคม 2545 – กันยายน 2551 | ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
 • พฤศจิกายน 2526 – กันยายน 2545 | เศรษฐกร กองนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน กองนโยบายเงินกู้