OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

คณะกรรมการและผู้บริหาร

นางสาวพัชราภร ทองประไพ

นางสาวพัชราภร ทองประไพ

ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการ และรักษาการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้
patcharaporn@okmd.or.th