ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — BBL [x]
ผลการค้นหา 76 รายการ

BBL รู้โดยธรรมชาติ

การเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง คือการเรียนรู้ตามธรรมดา ธรรมชาติที่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับโครงสร้างและการทำงานของสมองทุกช่วงอายุ สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติบโตสมวัยตามพัฒนาการครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป การเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง คือการเรียนรู้ตามธรรมดา ธรรมชาติที่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับโครงสร้างและการทำงานของสมองทุกช่วงอายุ...

ลูกของเรา ... เรียนรู้แบบไหน

การจัดประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้หลายรูปแบบ จะช่วยให้เด็กค้นพบความถนัดในการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติบโตสมวัยตามพัฒนาการครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป สมองทุกสมองมีศักยภาพการเรียนรู้เท่าเทียมกัน แต่ความถนัดในการเรียนรู้ของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ที่ได้รับ ดังนั้น...

เรียนทีละตอน สอนทีละขั้น

สมองไม่ได้เรียนรู้แบบสะเปะสะปะ แต่มีรูปแบบและขั้นตอน ดังนั้น การเทความรู้ลงไปในคราวเดียวย่อมไม่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมอง สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติบโตสมวัยตามพัฒนาการครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป สมองไม่ได้เรียนรู้แบบสะเปะสะปะ แต่มีรูปแบบและขั้นตอน ดังนั้น การเทความรู้ลงไปในคราวเดียวย่อมไม่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมอง...

ศิลปะของศิลปินน้อย

ศิลปะเด็กไม่เน้นความเหมือน แต่เน้นการแสดงออก ถ่ายทอดสิ่งที่คิด สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติบโตสมวัยตามพัฒนาการครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป ศิลปะเด็กไม่เน้นความเหมือน แต่เน้นการแสดงออก ถ่ายทอดสิ่งที่คิด สิ่งที่เห็นออกมาเป็นรูปธรรม เพื่อตรวจสอบความคิดของตนเองว่าถูกต้องหรือผิดเพี้ยนไปอย่างไร

เล่มแรกของนักอ่าน

เด็กเรียนรู้จากภาษากาย ภาษาพูด ไปสู่ภาษาเขียน สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติบโตสมวัยตามพัฒนาการครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป ภาษาเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ เด็กเรียนรู้จากภาษากาย ภาษาพูด ไปสู่ภาษาเขียน จากสิ่งที่สัมผัสได้ไปสู่สัญลักษณ์ที่เป็นนามธรรมมากขึ้น เด็กๆ จึงเริ่มเรียนรู้จากการฟังนิทาน หนังสือสัมผัส...

ก้าวแรกของนักคิดรุ่นจิ๋ว

การเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของเด็กเล็กจะต้องเรียนจากของจริงที่สัมผัสได้ไปสู่สัญลักษณ์ สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติบโตสมวัยตามพัฒนาการครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป การเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของเด็กเล็กจะต้องเรียนจากของจริงที่สัมผัสได้ไปสู่สัญลักษณ์ ต้องอาศัยการสังเกต การลงมือทำ การฝึกซ้ำ...

รู้ทีละขั้น

สมองมีลำดับขั้นในการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่ข้ามขั้นจะทำให้เด็กขาดความเข้าใจ สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติบโตสมวัยตามพัฒนาการครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป สมองมีลำดับขั้นในการเรียนรู้ โดยเรียนจากของจริงไปหาสัญลักษณ์ จากง่ายไปยาก จากเรื่องใกล้ตัวไปสู่ไกลตัว จากรูปธรรมไปสู่นามธรรม การเรียนรู้ที่ข้ามขั้นจะทำให้เด็กขาดความเข้าใจ...

รู้จริง ต้องลงมือทำ

เด็กต้องได้เรียนรู้จากการลองผิดลองถูก ได้ลงมือทำเองผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ยิ่งผ่านการ ยิ่งเชี่ยวชาญ สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติบโตสมวัยตามพัฒนาการครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป สมองเรียนได้ดีจากการลงมือทำ (Active learning) มากกว่า การนั่งฟังครูบรรยายเพียงอย่างเดียว (Passive learning) เด็กต้องได้เรียนรู้จากการลองผิดลองถูก...

เข้าใจไม่ใช่แค่ท่องจำ

สมองเรียนรู้ด้วยความเข้าใจมากกว่าการท่องจำ สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติบโตสมวัยตามพัฒนาการครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป สมองเรียนรู้ด้วยความเข้าใจมากกว่าการท่องจำ เด็กต้องได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาได้ การเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ต้องทำคู่ขนานกันไป...

แก้ปัญหาได้ คือ สุดยอดปัญญา

เมื่อเด็กประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาด้วยตนเองจะเกิดกำลังใจ สมองจะหลั่งสารแห่งความสุข (endorphin) สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติบโตสมวัยตามพัฒนาการครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป สมองเรียนรู้การแก้ปัญหาที่ถูกต้องเหมาะสมตามช่วงวัย และสามารถนำไปใช้ได้จริงในอนาคต เด็กต้องเรียนรู้การแก้ปัญหาด้วยตนเองจากง่ายไปหายาก...
Pages: Prev. 1 ... 4 5 6 7 8 Next