OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ความรู้คือโอกาส Knowledge is Opportunity

3222

ด้วยความตระหนักถึงผลของกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีต่อสภาวการณ์การแข่งขันทางเศรษฐกิจและพลวัตของสังคมโลก OKMD จึงได้จัดงานมหกรรมความรู้ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด " ความรู้คือโอกาส Knowledge is Opportunity " โดยมีจุดมุ่งหมายให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการสร้างสรรค์องค์ความรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาในการพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ ให้สามารถพัฒนาและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย


มีการจัดสัมมนาวิชาการเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมงานทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจ เห็นความสำคัญและความจำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องมี "การลงทุนทางปัญญา" ด้วยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีรูปแบบการให้บริการที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงได้สะดวก มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถสนองตอบการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ


ความรู้คือโอกาส Knowledge is Opportunity


ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเอาจริงเอาจังกับการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา พร้อม ๆ ไปกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพคน ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการพัฒนาที่ยั่งยืน OKMD ได้คัดสรรวิทยากรชั้นนำจากทั่วโลก ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ มาเสวนาให้ความรู้และบอกเล่าประสบการณ์ เกี่ยวกับนโยบายในการพัฒนาความรู้และแหล่งเรียนรู้ของประเทศชั้นนำเสวนาหัวข้อ : แหล่งเรียนรู้ในโลกดิจิทัล และการเปลี่ยนแปลงของความรู้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม


ดาวน์โหลดเอกสารเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สูจิบัตรงานมหกรรมความรู้ ครั้งที่ 2 (pdf ขนาด 7.2 MB)
สรุปสาระสำคัญจากงานมหกรรมความรู้ ครั้งที่ 2 (pdf ขนาด 3.3 MB)

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น

"โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น"
1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ... (อ่านทั้งหมด)