OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ข่าวองค์กร

นำผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาและบูรณาการเป็นหลักสูตรบ่มเพาะตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ BCG Economy Model ได้รับการตอบรับเกินเป้า 140%

รายละเอียดเพิ่มเติม

ในโอกาสคล้ายวันครบรอบปีที่ 19 ของการก่อตั้ง OKMD เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผอ.OKMD เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 9 รูป

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ร่วมกับ กศน. ตำบลสันทราย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณโตมร ศุขปรีชา ผอ.สำนักยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมให้ความรู้เรื่อง "ความพร้อมของไทยในการบ่มเพาะความรู้และทักษะต่างๆ แห่งโลกอนาคต"

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผอ.OKMD เข้าพบปะหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่องบทบาทการทำงานร่วมกันในเรื่องเว็บไซต์ Knowledge Portal และ OKMD National Knowledge Center

รายละเอียดเพิ่มเติม

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

มุ่งทำงานเป็นทีม เน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม

รายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน การได้รับประโยชน์ และประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม จากการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ OKMD

รายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ

รายละเอียดเพิ่มเติม


Pages: Prev. 1 ... 3 4 5 6 7 ... 26 Next

ข่าวและกิจกรรม