OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

โครงการพัฒนาแนวทางและขยายผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง

2145 | 14 ธันวาคม 2560


โครงการพัฒนาแนวทางและขยายผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง เป็นโครงการภายใต้แผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ สบร. ได้ดำเนินงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบและเครือข่ายสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง BBL : เล่นตามรอยพระยุคลบาท จำนวน 372  โรงเรียน ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ในการพัฒนาสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กปฐมวัยภายใต้แนวคิด “เล่นตามรอยพระยุคลบาท”  และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำแนวคิด BBL ไปสู่การปฏิบัติ ทาง สบร.จึงได้ต่อยอดความรู้เรื่องการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในสนามเด็กเล่นฯให้กับ ผู้บริหาร ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กอย่างต่อเนื่อง  และในครั้งนี้ สบร.ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาครูในรูปแบบสื่อวิดิทัศน์ เด็กปฐมวัยสำหรับครอบครัว ในพื้นที่ภาคใต้ ณ โรงเรียนบ้านสำนัก จังหวัดระนอง จำนวน 120  คน  ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2560  โดยวิทยากรจากโรงเรียนทำหนังรามจิตติ ทั้งนี้ เพื่อให้ครูสามารถสื่อสารการใช้พื้นที่สนามเด็กเล่นฯและการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กในรูปแบบคลิปวิดีโอ เพื่อนำไปใช้ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญของการเล่นในเด็กปฐมวัย ให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง

คลิกเพื่อชมบรรยกาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ

   

   

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

ผอ. OKMD เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.ไกรยศ ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ผอ. OKMD เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.ไกรยศ ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

เพื่อหารือถึงแนวทางในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประชาชนร่วมกัน
OKMD เข้าพบสื่อมวลชน เร่งเดินหน้าสื่อสารความรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

OKMD เข้าพบสื่อมวลชน เร่งเดินหน้าสื่อสารความรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

เพื่อร่วมหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการสื่อสารและพัฒนาเนื้อหาองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในสาขาต่างๆ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
OKMD จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ สบร. 5 ปี

OKMD จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ สบร. 5 ปี

ผอ. OKMD นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ OKMD, TK Park และ Museum Siam ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ สบร. 5 ปี (2565 – 2570)
OKMD ตอกย้ำพันธกิจ รุกสร้างมาตรฐานสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

OKMD ตอกย้ำพันธกิจ รุกสร้างมาตรฐานสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สนับสนุนแนวคิด “อยากรู้ต้องได้รู้” และเท่าทันทุกระบวนการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

ข่าวและกิจกรรม