OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

งานเปิดโลกการเรียนรู้สู่อาชีพสุรินทร์และศูนย์ความรู้กินได้จังหวัดสุรินทร์

1390 | 29 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน “เปิดโลกการเรียนรู้สู่อาชีพสุรินทร์” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดสุรินทร์คณะกรรมการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งหน่วยงานจากส่วนกลางคือ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม (A-Chieve) 

งานเปิดโลกการเรียนรู้สู่อาชีพสุรินทร์ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2560 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ พิธีเปิดศูนย์ความรู้กินได้จังหวัดสุรินทร์ นิทรรศการทำมาหากินพื้นถิ่นสุรินทร์ นิทรรศการเปิดโลกการเรียนรู้สู่อาชีพ กิจกรรมแนะแนวอาชีพจากพี่ต้นแบบอาชีพตัวจริง นิทรรศการด้านอาชีพของจังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมลองทำทักษะอาชีพสนุกๆ และทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 


พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับการพัฒนาคนอันเป็นทรัพยากรที่สำคัญของการพัฒนาชาติ จึงมีนโยบายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบูรณาการการศึกษาและพัฒนาคน โดยมุ่งให้เกิดการเตรียมความพร้อมของเยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และความต้องการของท้องถิ่น เน้นการสร้างคนให้มีความสามารถ มีทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการทำงาน ด้วยการส่งเสริมให้เยาวชนได้เตรียมความพร้อมด้านอาชีพ ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่ทุกประเทศสมาชิกทั่วโลกตั้งเป้าที่จะบรรลุผลภายปี 2573 

“การขับเคลื่อนในเรื่องนี้ให้ประสบความสำเร็จ ควรเริ่มจากท้องถิ่นไปสู่จังหวัด เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีบริบทที่แตกต่างหลากหลาย มีต้นทุนทรัพยากรที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ความต้องการแรงงานย่อมแตกต่างกันไปด้วย ดังนั้นการพัฒนาด้านอาชีพของคนในแต่ละจังหวัดจึงต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย โดยจังหวัดสามารถกำหนดทิศทางการศึกษาให้ลูกหลานในจังหวัดของตนเองได้ เช่นจังหวัดสุรินทร์ก็มีทิศทางในการพัฒนาของตนเองที่ชัดเจน โดยในปีที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน หรือ สสค. ได้ร่วมกับ กศจ. และหลายหน่วยงานของจังหวัดขับเคลื่อนงานสำคัญๆ ได้แก่ การวิจัยข้อมูลสถานการณ์ตลาดแรงงาน 18 กลุ่มจังหวัด ทั้งด้านแนวโน้มอาชีพที่กำลังขยายตัว และทักษะที่นายจ้างต้องการ พัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพระดับจังหวัด และพัฒนาแผนการเรียนรู้เตรียมอาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้ต่อยอดงานวิชาการที่ผ่านมา โดยร่วมมือกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. ในการติดตั้ง 

“ศูนย์ความรู้กินได้” ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาบุคลากรของจังหวัด ให้มีความรู้และความคิดสร้างสรรค์ในการประกอบอาชีพ ด้วยการผลิตสินค้าหรือให้บริการที่มีคุณค่าอย่างเป็นทางการ ซึ่งการจัดงาน “เปิดโลกการเรียนรู้สู่อาชีพสุรินทร์” ในวันนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเปิดโลกของการศึกษาและอาชีพให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าถึงความรู้ด้านสถานการณ์ตลาดแรงงาน เพื่อใช้ในการวางแผนอนาคต ประกอบการตัดสินใจเลือกเส้นทางการเรียนและการประกอบอาชีพ และเชื่อมั่นว่าจะทำให้เด็กและเยาวชนของเรามีทักษะและความสามารถเข้าสู่อาชีพที่รองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ในอนาคต” รองนายกรัฐมนตรีระบุ

นายไกรศักดิ์ วรทัต ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า การจัดงานเปิดโลกการเรียนรู้สู่อาชีพจังหวัดสุรินทร์ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมคือ “เวทีเปิดโลกอาชีพ” ที่ได้เชิญโดยวิทยากรต้นแบบจากกลุ่มอาชีพต่างๆ อาทิ จำนวน 24 อาชีพ ประกอบไปด้วย กลุ่มอาชีพ 4.0 อาทิ Smart Farmer, โปรแกรมเมอร์ และนักออกแบบ (Commercial Art) กลุ่มอาชีพสายผู้ประกอบการ ได้แก่ เจ้าของกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร,  Hostel หรือ Home Stay, ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ และอู่ซ่อมรถ (มอเตอร์ไซต์, รถยนต์) กลุ่มอาชีพสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษา เช่นแพทย์ ,พยาบาล, ทนาย ผู้พิพากษา อัยการ, ครู อาจารย์, นักวิชาการ, นักบัญชี, มัคคุเทศก์, สถาปนิก, ตำรวจ, ล่าม, นักแปล ฯลฯ มาร่วมกันถ่ายทอดความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาและการทำงานให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัด

“กิจกรรมที่ 2 คือ “Mini-exhibition” ที่จะแบ่งเป็น 3 โซน และมี Workshop การประกอบอาชีพ 10 อาชีพในศูนย์ความรู้กินได้ ที่ประกอบไปด้วย กลุ่มเกษตรกรรม การทำนาข้าวหอมมะลิสุรินทร์อินทรีย์, การทำนาข้าวมะลินิลสุรินทร์อินทรีย์, ขนมกันเตรือม และขนมโชคซึ่งเป็นขนมพื้นเมืองจากข้าวหอมมะลิสุรินทร์ กลุ่มหัตถกรรมและวัฒนธรรม  เช่น คนเลี้ยงไหม, ช่างทอผ้าไหมสุรินทร์ และสบู่โปรตีนไหม กลุ่มช่างอุตสาหกรรม อาทิ ช่างตีปะเกือมสุรินทร์, ช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ, ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตร และช่างซ่อมและติดตั้งแอร์ขนาดเล็ก ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมหลักจะทำให้นักเรียนมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้นในจังหวัดสุรินทร์จำนวนมากกว่า 2,000 คนได้รับการแนะแนว ค้นหาตัวเองพบ และมีข้อมูลในการก้าวไปสู่อาชีพที่ใช่ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตและความถนัดของตนเอง กับโลกของการทำงานที่เป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดแรงงานในระดับท้องถิ่น ในระดับจังหวัด หรือในระดับประเทศ และนำไปเป็นเป้าหมายในการตัดสินใจในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ รวมถึงยังสร้างให้เกิดความเข้าใจและเกิดความร่วมมือการทำงานในการสนับสนุนการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่ออาชีพในจังหวัดต่อไป” ปลัด อบจ.สุรินทร์ระบุ


ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

ผอ.OKMD เข้าพบ พันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ผอ.OKMD เข้าพบ พันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการนำนวัตกรรมด้านดิจิทัลและ AI ไปใช้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ OKMD
กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ okmd จัดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566
ไฮไลท์จากงาน "19 ปี OKMD : Thailand Knowledge Landscape"

ไฮไลท์จากงาน "19 ปี OKMD : Thailand Knowledge Landscape"

7 กันยายน 2566 ณ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
เปิดผลสำเร็จ OKMD ครบรอบ 19 ปี

เปิดผลสำเร็จ OKMD ครบรอบ 19 ปี

จากสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า 1.7 หมื่นล้านบาท พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์ม “OKMD Knowledge Portal” ศูนย์กลางการเรียนรู้ของประเทศ สำหรับทุกคน

ข่าวและกิจกรรม