OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

กิจกรรมส่งเสริมโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

2405 | 1 สิงหาคม 2560
กิจกรรมส่งเสริมโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบูรณการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ นำตัวแทนคณะกรรมการบูรณาการฯ เข้าพบนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อจัดแสดง กิจกรรมส่งเสริมโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ มุ่งเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนสู่ยุค Thailand 4.0 และหวังเชิญชวน ครู ผู้ปกครอง นำเยาวชนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก20 หน่วยงาน ที่ร่วมจัด 64 กิจกรรมในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศกว่า 223 แห่ง
  
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับคุณภาพและมาตรฐานแหล่งเรียนรู้ของไทยให้สามารถบริการด้านองค์ความรู้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง เพื่อส่งเสริมให้คนไทยทุกเพศทุกวัยและทุกพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน และส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงนำไปสู่การจัดตั้งคณะกรรมการบูรณาการฯ โดยมีสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เป็นเลขานุการฯ และหนึ่งในวัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน โดยใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ที่มีอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับเยาวชน
   
ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ได้จัดกิจกรรมบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ทั้งโครงการปิดเทอมนี้...สนุกคิด...สนุกเรียนรู้...สู่อนาคต โครงการติดปีกความรู้สู่นอกห้องเรียน โครงการ Museum Thailand โครงการอำนวยความสะดวกในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ (Muse Pass) และโครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ำคืน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (Night at the Museum) โดยมีครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 474,317คน

ในปีนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ของคณะกรรมการฯ อย่างต่อเนื่อง สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ จึงจัด กิจกรรมส่งเสริมโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ โดยมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมในรูปแบบ STEM Education ที่บูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (Science) คณิตศาสตร์ (Mathematics) เทคโนโลยี (Technology) และวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน ควบคู่ไปกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนสู่ยุค Thailand 4.0 ทั้งนี้ มีหน่วยงานเข้าร่วม 20 หน่วยงาน จาก 25 หน่วยงาน ภายใต้คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ฯ จำนวน 64 กิจกรรม ในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศกว่า 223 แห่ง ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2560   

นอกจากนี้ คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ได้จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์การบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั้งในรูปแบบแผ่นพับและเอกสารรวบรวมกิจกรรมส่งเสริมโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทั้งหมดที่เกิดขึ้น และมุ่งหวังให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์อย่างคุ้มค่า เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามความพร้อมและความถนัด และคาดหวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ตลอดจนเยาวชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างเต็มที่ และจะเป็นการสร้างความร่วมมือเชิงรุกของหน่วยงานพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาแนวทางและต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการดำเนินนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของเด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

กิจกรรมไฮไลท์บางส่วนที่ทางคณะกรรมการบูรณาการฯ ได้นำมาจัดแสดง ณ ทำเนียบรัฐบาล อาทิ 
  1. อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ โดย ว่าที่ ร.ท. ชำนาญ  เรียนเลิศอนันต์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำเสนอนิทรรศการ  รัชกาลที่ 4 กับดาราศาสตร์ เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระอัจฉริยภาพด้านดาราศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
  2. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ นำเสนอกิจกรรมจับตาฉากสุดท้ายของยานแคสสินี : วีรบุรุษแห่งดาวเสาร์ กิจกรรมสร้างความตื่นตัวทางดาราศาสตร์ในสังคมไทย ผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับ ดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่มีวงแหวนชัดเจน มีความโดดเด่นที่สุดในระบบสุริยะจักรวาล
  3. พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ กองทัพอากาศ โดย นาวาอากาศเอก ไพฑูรย์ ไล้เลิศ ผู้อำนวยการกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร  นำเสนอกิจกรรมการสาธิตเครื่องบินบังคับวิทยุ ที่เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการบินเบื้องต้น และสร้างแรงบันดาลใจด้านการบินให้กับเยาวชน ด้วยการให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ทางกลศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การบิน 
  4. กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายนิวัติ มณีขัติย์ รองอธิการบดีกรมทรัพยากรธรณี นำเสนอกิจกรรมบิงโก จีโอพาร์ค เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยเน้นให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาผ่านเกมบิงโก
  5. กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายสมนึก  สุขช่วย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นำเสนอกิจกรรมชุดความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เน้นการปลูกฝังให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความสำคัญ และรู้จักการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน 
  6. สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำเสนอกิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้พระอัจฉริยภาพด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ผ่านการลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
  7. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี โดย ดร.อธิปัตย์ บำรุง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบูรณการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ นำเสนอกิจกรรม BOT CAMP กิจกรรมการเตรียมความพร้อมและสร้างแรงบันดาลใจเยาวชนสู่โลกอนาคตแห่งการเรียนรู้ และการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ผ่านเส้นทางของพัฒนาการความรู้ด้าน Robotics และ Automation  ซึ่งจะสามารถต่อยอดและพัฒนาไปสู่การเป็นบุคลากรที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมที่สร้างมูลค่า ทางเศรษฐกิจ
สำหรับข้อมูลกิจกรรมสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ www.okmd.or.th/MuseAndLearn2U หรือติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ www.facebook.com/MuseAndLearn2U สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 02-105-6530 

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

OKMD บันทึกเทปถวายพระพร ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD

OKMD บันทึกเทปถวายพระพร ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สบร.ร่วมงานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ร้อยใจภักดิ์ นฤบดินทร์ปิ่นสยาม เทิดไท้องค์ราชามหาวชิราลงกรณ ๗๒ พรรษา”

สบร.ร่วมงานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ร้อยใจภักดิ์ นฤบดินทร์ปิ่นสยาม เทิดไท้องค์ราชามหาวชิราลงกรณ ๗๒ พรรษา”

รองผู้อำนวยการสบร. และคณะ เข้าร่วมงานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ร้อยใจภักดิ์ นฤบดินทร์ปิ่นสยาม เทิดไท้องค์ราชามหาวชิราลงกรณ ๗๒ พรรษา” 

OKMD เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบและฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์

OKMD เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบและฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านดนตรี ร่วมหารือแนวทางเพื่อส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ 

OKMD นำเทคโนโลยี AI ส่งเสริมการเรียนรู้สังคมโลว์คาร์บอน รองรับกติกาใหม่ของโลกที่กระทบการลงทุน

OKMD นำเทคโนโลยี AI ส่งเสริมการเรียนรู้สังคมโลว์คาร์บอน รองรับกติกาใหม่ของโลกที่กระทบการลงทุน

OKMD เข้าร่วมงาน The Nova Symposium “The Net-zero Carbon Transition” นำเทคโนโลยี AI 'OKMD-NOVA-GPT' ส่งเสริมสังคมโลว์คาร์บอน

ข่าวและกิจกรรม