OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ เปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ำคืน

2180 | 16 ธันวาคม 2559
16 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ จัดโครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ำคืน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มุ่งเน้นนำเสนอพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ที่พ่อหลวงของปวงไทยทรงปฏิบัติมาตลอดพระชนม์ชีพ โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย เพื่อความผาสุกของพสกนิกรทั่วหล้า ทั้งนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และย้ำเตือนให้ทุกคนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานความดี เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่บ้านเมืองอย่างยั่งยืนสืบไป 


พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานความดี เดินหน้าพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ได้ตระหนักถึงนโยบายดังกล่าว และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อปวงชนชาวไทย จึงได้จัดโครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ำคืน เพื่อเทิดพระเกียรติพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย โดยมุ่งเน้นให้คนไทย โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน หวังจะให้เป็นแรงบันดาลใจให้ก้าวเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ยึดมั่นในคุณงามความดี และดำรงตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

สำหรับการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ำคืนฯ ประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ 28 นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษต่างๆ 29 กิจกรรม เช่น การเสวนา การฉายภาพยนตร์ การจัด workshop ฯลฯ โดยความร่วมมือของกลุ่มพิพิธภัณฑ์ภายในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ 7 หน่วยงาน และกลุ่มที่จัดงานบริเวณภายนอกพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ 10 หน่วยงาน และหน่วยงานร่วมสนับสนุน 3 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 20 หน่วยงาน โดยจัดขึ้นในวันที่ 16-18 ธันวาคม 2559 ซึ่งทุกพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้จะขยายเวลาให้เข้าชมจนถึงเวลา 22.00 น. ตลอด 3 วันเต็ม ถือเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายสักการะพระบรมศพได้เข้าชมการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ บนเกาะรัตนโกสินทร์ ในช่วงเวลาค่ำคืน นอกเหนือจากเวลาปกติอีกด้วย 

ภายในงานจะเน้นนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติต่อเนื่องมาในหลากหลายด้าน ทั้งด้านการเกษตรและการยกระดับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านการทหาร รวมทั้งพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ ทั้งศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ และเรื่องราวความประทับใจในพระมหากรุณาธิคุณของบุคคลที่เกี่ยวข้อง และการจัดแสดงสิ่งของที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีในวโรกาสพิเศษต่างๆ

 “การจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ด้วยความมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการปลุกสำนึกคนไทย ให้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานความดี เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่บ้านเมืองอย่างยั่งยืนสืบไป” พลอากาศเอกประจิน กล่าวทิ้งท้าย  

เกี่ยวกับคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 
คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ จัดตั้งขึ้นโดยคำสั่งนายกรัฐมนตรี โดยมีรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง เป็นประธาน และคณะกรรมการ ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดคุณค่าเพิ่มทั้งใน ด้านเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 18 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมศิลปากร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ องค์การ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สวนพฤกษศาสตร์ องค์การสวนสัตว์ สำนักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ ให้บรรลุเป้าหมายสำคัญ 3 ประการ คือ ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสานึกรู้รักสามัคคี มีความเป็นน้ำ.หนึ่งใจเดียวกันจากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชาติไทย

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

ผอ. OKMD ให้สัมภาษณ์รายการ Human Talk ออกอากาศทาง FM96.5

ผอ. OKMD ให้สัมภาษณ์รายการ Human Talk ออกอากาศทาง FM96.5

รายการ Human Talk ออกอากาศทาง FM96.5 ให้เกียรติสัมภาษณ์ ผอ. OKMD ในหัวข้อ ถอดโมเดลเมืองแห่งการเรียนรู้ปี 2567 ขอนแก่น ยะลา

OKMD ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ” ร่วมกับเครือข่ายจังหวัดบึงกาฬ

OKMD ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ” ร่วมกับเครือข่ายจังหวัดบึงกาฬ

ผอ.OKMD จับมือกับพันธมิตร ร่วมลงนาม MOU ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ ร่วมกับเครือข่ายจังหวัดบึงกาฬ
OKMD ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ” ร่วมกับเครือข่ายจังหวัดนครพนม

OKMD ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ” ร่วมกับเครือข่ายจังหวัดนครพนม

ผอ.OKMD จับมือกับพันธมิตร ร่วมลงนาม MOU ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ ร่วมกับเครือข่ายจังหวัดนครพนม

ข่าวและกิจกรรม