OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ส่งมอบพื้นที่สร้างสรรค์ OKMD PLAYGROUND

475 | 23 มกราคม 2567

ส่งมอบพื้นที่สร้างสรรค์ OKMD PLAYGROUND
          ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร (ที่สี่จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ หรือ OKMD ทำพิธีส่งมอบพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์ OKMD PLAYGROUND โดยมี ว่าที่ร้อยตรี เทพประทาน ช่างสาน (ที่สามจากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นผู้รับมอบ พร้อมสักขีพยาน อาทิ นายกษิดิ์เดช พรมทอง (ที่สี่จากขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ นางอารีย์รัชต์ ชวกาญจนกิจ (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้ OKMD คณาจารย์ และนักเรียน ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

          สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ดำเนินโครงการพัฒนาต้นแบบพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะในอนาคตสำหรับเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษา หน่วยงาน องค์กร ชุมชน หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พื้นที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนได้อย่างมีเป้าหมาย อีกทั้งเป็นการสร้างพัฒนาการเด็ก สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีสมวัยรอบด้าน สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 จึงดำเนินการส่งมอบ OKMD PLAYGROUND พร้อมจัดกิจกรรม Robot Play Day ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
 
          กล่าวในพิธีเปิดงานส่งมอบ “ในวันนี้ตั้งใจมามอบสิ่งดี ๆ พื้นที่สร้างสรรค์เป็นพื้นที่ที่เปิดสำหรับเด็กทุกช่วงวัย ส่งเสริมจินตนาการให้เกิดการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ และกิจกรรมพิเศษที่นำมาเสริมวันนี้เรียกว่า Robot Play Day สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนรู้การทำ coding โดยใช้หุ่นยนต์เป็นสื่อ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ปูพื้นฐานสู่การใช้ดิจิทัลในอนาคต OKMD ภูมิใจอย่างยิ่งว่า ทั้งพื้นที่สร้างสรรค์ และกิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน การสร้างพัฒนาการเด็กในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย ควรมีการเฝ้าดูพัฒนาการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กจะเติบโตอย่างสมบูรณ์ในทุกด้าน ได้รับการช่วยเหลือ เจริญเติบโตอย่างแข็งแรงสมวัย ยินดีที่ได้มีการส่งมอบ OKMD PLAYGROUND แก่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบเพื่อสร้างการพัฒนาทักษะตามหลักการพัฒนาสมอง” 

          OKMD PLAYGROUND เน้นการออกแบบเครื่องเล่น สื่อการเรียนรู้ ให้สามารถส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 5 ด้านได้อย่างสมดุล เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และเกิดประโยชน์ในการพัฒนาเด็กในมิติต่าง ๆ ผ่านการ “เล่นอิสระ” การปีนป่าย การฝึกทรงตัว การเคลื่อนไหว การมุด การลอด การทรงตัว การสร้างสมาธิ การคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทางด้านสังคม การรู้จักรอคอย การแบ่งปัน การแก้ไขปัญหา การเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเอง การมีความรับผิดชอบ เมื่อรวมกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงทักษะคณิตศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และกระบวนการวิทยาศาสตร์ ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะรอบด้านแก่เด็ก ๆ
 
          ภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน เด็ก ๆ ต่างตื่นเต้นที่ได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์กิจกรรม Robot Play Day อาทิ หุ่นยนต์คืออะไร แนะนำหุ่นยนต์ประเภทต่าง ๆ การเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งการหุ่นยนต์เบื้องต้น การตั้งค่าใช้งานหุ่นยนต์ให้เดินตามเส้น การสั่งงานหุ่นยนต์ โดยใช้เทคโนโลยี coding หรือการเขียนชุดคำสั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปโค้ดเพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและทำในสิ่งที่ผู้เขียนโค้ดต้องการ ซึ่งเป็นกิจกรรมระดับเริ่มต้นที่ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาการคิดเชิงคำนวณ เป็นการปูพื้นฐานการเขียนโปรแกรมในอนาคตต่อไป ปิดท้ายด้วยการแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้นอย่างน่าประทับใจ 

          ว่าที่ร้อยตรี เทพประทาน ช่างสาน ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กล่าวด้วยความอิ่มเอม “OKMD PLAYGROUND ส่งเสริมให้เด็กมีพื้นที่เล่นในโรงเรียนที่มีพื้นที่จำกัด มีทักษะและพัฒนาการดีขึ้น ทั้งกล้ามเนื้อ ความคิดวิเคราะห์ ท้าทายให้กล้าที่จะเล่นและแสดงออก มีทักษะการแก้ปัญหา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เด็ก ๆ ใช้เวลากับเครื่องเล่นมากขึ้นโดยเฉพาะก่อนเวลากลับบ้าน โดยพื้นที่สร้างสรรค์นี้จะคงอยู่เป็นประโยชน์ต่อไปในระยะยาว”
  


         

           ​OKMD เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในการจัดให้มีระบบการเรียนรู้สาธารณะผ่านแหล่งเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเพิ่มทักษะความรู้และนวัตกรรมใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยสามารถติดตามกิจกรรมที่น่าสนใจจาก okmd ได้ที่ www.okmd.or.th หรือ Facebook : OKMD
ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

OKMD บันทึกเทปถวายพระพร ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD

OKMD บันทึกเทปถวายพระพร ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สบร.ร่วมงานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ร้อยใจภักดิ์ นฤบดินทร์ปิ่นสยาม เทิดไท้องค์ราชามหาวชิราลงกรณ ๗๒ พรรษา”

สบร.ร่วมงานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ร้อยใจภักดิ์ นฤบดินทร์ปิ่นสยาม เทิดไท้องค์ราชามหาวชิราลงกรณ ๗๒ พรรษา”

รองผู้อำนวยการสบร. และคณะ เข้าร่วมงานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ร้อยใจภักดิ์ นฤบดินทร์ปิ่นสยาม เทิดไท้องค์ราชามหาวชิราลงกรณ ๗๒ พรรษา” 

OKMD เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบและฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์

OKMD เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบและฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านดนตรี ร่วมหารือแนวทางเพื่อส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ 

OKMD นำเทคโนโลยี AI ส่งเสริมการเรียนรู้สังคมโลว์คาร์บอน รองรับกติกาใหม่ของโลกที่กระทบการลงทุน

OKMD นำเทคโนโลยี AI ส่งเสริมการเรียนรู้สังคมโลว์คาร์บอน รองรับกติกาใหม่ของโลกที่กระทบการลงทุน

OKMD เข้าร่วมงาน The Nova Symposium “The Net-zero Carbon Transition” นำเทคโนโลยี AI 'OKMD-NOVA-GPT' ส่งเสริมสังคมโลว์คาร์บอน

ข่าวและกิจกรรม