OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

354 | 25 กันยายน 2566
                        สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ okmd จัดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมนำโชค โรงแรมศิรินาถการ์เด้นท์ จังหวัดเชียงใหม่
                         ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการจัดการองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจฐานราก ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ และผู้ประกอบการอาหาร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอสันทราย เพื่อนำเสนอกระบวนการและผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 4 แนวคิด ได้แก่ ต้นแบบกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหาร จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ 3 แนวคิด ได้แก่ อาหารส่งเสริมสุขภาพจากภูมิปัญญา อาหารว่างสร้างสรรค์จากผลิตภัณฑ์เกษตร และอาหารสร้างสรรค์จากภูมิปัญญา
                          โดยได้นำผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ มาจัดแสดงและทดสอบเพื่อขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผู้ประกอบการนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และนำสินค้าเข้าสู่ตลาดได้อย่างเหมาะสม ภายในงานมีตัวแทนหน่วยงานเครือข่าย ผู้ประกอบการร้านค้าในจังหวัด เกษตรกร กลุ่มผู้รักสุขภาพ และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 66 คน
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=OKMDInspire&set=a.721490683356346&locale=th_TH

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

ผอ.OKMD เข้าพบ พันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ผอ.OKMD เข้าพบ พันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการนำนวัตกรรมด้านดิจิทัลและ AI ไปใช้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ OKMD
กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ okmd จัดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566
ไฮไลท์จากงาน "19 ปี OKMD : Thailand Knowledge Landscape"

ไฮไลท์จากงาน "19 ปี OKMD : Thailand Knowledge Landscape"

7 กันยายน 2566 ณ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
เปิดผลสำเร็จ OKMD ครบรอบ 19 ปี

เปิดผลสำเร็จ OKMD ครบรอบ 19 ปี

จากสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า 1.7 หมื่นล้านบาท พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์ม “OKMD Knowledge Portal” ศูนย์กลางการเรียนรู้ของประเทศ สำหรับทุกคน

ข่าวและกิจกรรม